Vikten av ett enhetligt verksamhetsglobalt förbättringsarbete

Inom i princip alla verksamheter arbetas det med förbättringar. Sätten att arbeta och de resultat som uppnås skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom många verksamheter är även de lokala skillnaderna stora. Olika enheter och olika personer arbetar  ofta med förbättringar på olika sätt. Detta är något som lätt leder till svårigheter att samverka förbättringsmässigt samtidigt som risken är stor att det genomsnittliga förbättringsarbetet inte alls håller den nivån som det kunnat göra. Viktigt är därför att etablera ett gemensamt och enhetligt sätt att bedriva förbättringsarbetet i hela verksamheten. Detta handlar om att föra in en verksamhetsglobal och standardiserad förbättringsprocess och är något jag skrivit ett flertal inlägg om tidigare.

När man studerar framgångsrika företag och organisationer finner man vanligen att det sätt som man arbetar med förbättringar på, är homogent och normaliserat i hela verksamheten. Detta innefattar hur förbättringsarbete leds och styrs, hur förbättringsarbetet är organiserat, vilka roller och ansvar som finns avseende förbättring, att enhetliga kompetensnormer och utbildningar gällande förbättring och problemlösning finns samt att gemensamma rutiner och arbetsinstruktioner gällande kritiska delar av förbättringsarbetet förts in.

Inom SKF pågår idag ett mycket spännande sådant arbete. Inom företaget talar man om SKF Production System (SPS), vilket syftar till att införa gemensamma rutiner och arbetssätt för att arbeta strukturerat med förbättringar och problemlösning i alla företagets fabriker i världen. Sedan många år har man inom SKF arbetat mycket framgångsrikt med Sex Sigma och Lean. Ett arbete som jag och Folke Höglund bl a redogjorde för när vi skrev boken ”Sex Sigma - Resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster”. Nu håller delar av detta arbete på att knytas samman i ett företagsglobalt produktionssystem.

För att säkerställa att detta produktionssystem är enhetligt och homogent har man inom företaget utvecklat ett certifieringsprogram där SKF:s fabriker certifieras utifrån internt framtagna kriterier. På det sättet har en stor tydlighet uppnåtts avseende hur produktionssystemet ska fungera och förbättring drivas. Den 10 juni anordnar SFK ett seminarium där Lars Arrenäs kommer att berätta mer om detta spännande arbete. Mer om detta seminarium finner du här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv