Inköp styr en stor del av dagens kvalitetsarbete

I del flesta verksamheter köps en betydande andel av de värden som skapas från olika underleverantörer. Det kan handla om direkt inköp av olika varor, inköp av kompetens så som konsulter och expertis, personella resurser i form av bemanning eller att delar av den aktuella verksamheten upphandlas eller outsourcas. Kunskapsinnehållet i det som köps in har dessutom ofta ökat över tiden. Där vi tidigare köpte in enkla varor och tjänster handlar det idag ofta om inköp av totala funktioner, system eller lösningar. Leverantörernas totala kvalitetspåverkan har därigenom dramatiskt ökat. Det sätt som en organisation bedriver inköpsarbete och upphandlar på, har därigenom fått en mycket stor betydelse för vilken kvalitet som den egna organisationen i slutändan levererar.

Parallellt med detta har trycket på inköpsorganisationen att reducera kostnader ökat. När den egna ekonomin är tuff är det lätt att lägga fokus på att pressa inköpspriser. Om inte detta sker genom målmedveten förbättring och effektivisering av leverantörernas processer, är risken dock betydande att kostnadspressen går ut över den kvalitet som levereras.

I dagens ofta globala inköpskedjor är leverantörsarbetet både kritiskt och svårt. Avbrott i leverantörsleden kan lätt få katastrofala följder, något som vi på senare tid blivit mycket medvetna om genom exempelvis halvledarbrist. Att kvalitetssäkra inköpsarbetet är därför allt mer kritiskt.

För att kunna leverera kvalitet och nå framgång i de allt mer nätverksbaserade organisationsformer, som vår värld utvecklats mot, krävs nya sätt att se på och utveckla leverantörsrelationer. Juridiska och finansiella kontrakt är inte mer än en hygienfaktor, något som bl a Nobelpristagarna 2016 tydligt påvisade. En utveckling behöver ske mot djupare partnerskap och förbättringssamverkan i hela värdekedjan. Grunden för detta finns i det moderna kvalitetsarbetet.

För dig som vill förstå och lära mer om hur ett verkningsfullt leverantörskvalitetsarbete kan utvecklas så håller jag vår utbildning ”Leverantörskvalitet” 24-25 november. Mer information finner du här.

Senaste inläggen

Bloggarkiv