Svensk kvalitet – en central fråga för våra politiker!

Nu är det snart val och välrörelsen är i full fart. Kvalitet är ett ord som väldigt ofta används när man lyssnar till både politisk debatt och partiernas utfästelser och löften. Ett skäl till detta är förmodligen att den höga kvalitet som svensk skola, vård och omsorg en gång i tiden var synonym med, allvarligt har försämrats.

När jag som kvalitetsprofessionell följer de politiska kvalitetsdiskussionerna slås jag väldigt ofta av att de lösningar och planer som politiskt diskuteras fokuserar på helt andra saker än vad vi inom kvalitetsområdet vet är grunden för en god kvalitetsutveckling. Den vanligaste myten är t ex att mer resurser ger bättre kvalitet, något som i praktiken inte alls stämmer. Ett annat missuppfattning är att man tror att kvalitet uppnås genom kontroll och regler.

Intressant är att alla kvalitetsmodeller och all forskning samstämmigt lyfter fram högsta ledningens roll, engagemang och kunskap som grunden för en god kvalitetsutveckling. Vi vet att man inte kommer någon vart alls med en ledning som bara pratar om kvalitet. Framgångsrik kvalitetsutveckling kräver ett ledarskap som kontinuerligt stöttar organisationen i att förstå behoven hos dem denna finns till för och i att finna de arbetssätt och processer som krävs för att skapa värde och nytta för dessa. Något som man dessutom aldrig blir klar med, utan ständigt behöver förbättra.

Utifrån detta är det uppenbart att högsta ledningen för organisationen Sverige, vår regering, samt dess styrelse, vår riksdag, har en oerhört viktig roll att spela i vårt lands kvalitetsutveckling. Det samma gäller politiska ledningar för landets regioner och kommuner. Det är dessa politiker som aktivt behöver leda vårt lands kvalitetsutveckling. Och det är dessa som därför behöver förså kvalitet och sin roll i kvalitetsarbetet.

För att bidra till en bättre förståelse för kvalitet bland landets politiker har jag tagit fram en skrift som beskriver grunden i ett verkningsfullt kvalitetsarbete. Skriften bygger på 12 kritiska frågor, vilka jag ser som avgörande att förstå om kvalitetsarbetet ska lyckas. Min förhoppning är dessutom att denna skrift ska motverka en del av de missuppfattningar och villfarelser som idag förekommer gällande kvalitet.

Om du arbetar inom politiken. Sätt av en stund. Lär och tänk efter. Om du arbetar i en politiskt styrd organisation. Ladda ner och skicka skriften till dina politiker och försök få igång en kunskapsbaserad dialog om kvalitet. Om du är bosatt i Sverige och vill ha en god välfärdsutveckling. Uppmuntra politiker på alla nivåer att lära sig mer om kvalitet. Genom att vara en aktiv väljare och ställa krav på en professionell kvalitetsutveckling kan du bidra. Vårt land behöver ett kvalitetsuppvaknande!

Här kan du ladda ner skriften. Sprid den gärna!

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv