God data- och informationskvalitet är avgörande för framtida framgång!

Utan tillgång till data och information av god kvalitet kan inte korrekta beslut fattas. I en värld där mängden tillgänglig data ökar samtidigt som verksamheter blir mer datadrivna så kommer risken att fatta felaktiga beslut snabbt att öka. Korrekt och relevant data ökar dessutom tilliten till de beslut som fattas.
Dagens organisationer rapporterar mängder av information till kunder, ägare och myndigheter. Felaktigheter i sådan information kan lätt få alvarliga konsekvenser. Många verksamheter värderas även i allt större utsträckning utifrån den data och information de äger. Om kvalitet på denna data och information visar sig vara låg, torde också bolagets värdering drastiskt kunna påverkas.

Betydelsen av datakvalitet diskuteras sedan länge inom olika kretsar. Utrycker ”skit in skit ut” myntades för många år sedan. Den generella förståelsen är dock fortfarande låg. Ofta förefaller man se tillgången till korrekt data som en självklarhet, trots att vi som ständigt arbetar med dataanalys vet att detta är väldigt långt ifrån sanningen. Min egen erfarenhet är t ex att vi i datadrivet förbättringsarbete, så som Sex Sigma, väldigt ofta tvingats samla in ny data då den data som finns i databaser och system visat sig vara oanvändbar.

Utöver detta saknas ofta ett holistiskt perspektiv och ansvar för datakvalitet. I dagens organisationer finns vanligen lokala och avgränsade initiativ som berör datakvalitet. Inom IT arbetar man med att säkra datakvaliteten vid lagring och tillhandahållande av data. Inom kvalitet strävar vi efter att mäta rätt saker på rätt sätt genom att bland annat göra mätsystemsanalyser. Inom controllerorganisationen försöker man få ut mesta möjliga ur datan genom analys och tolkning. Vi vet dock att helheten är större än delarna, vilket innebär att god datakvalitet inte är möjlig att uppnå genom att endast arbeta lokalt med frågan.

För att lära mer och utveckla bättre sätt att arbeta med datakvalitet inleder vi ny forskning gällande datakvalitet med stöd från bland annat the International Academy for Quality (IAQ) och KTH. Arbetet kommer att utgå från en internationell expertgrupp som vi håller på att initiera inom IAQ. Vi kommer att studera befintlig kunskap och forskning samt genomföra fallstudier och intervjuer i en rad organisationer. Min förhoppning är att detta kommer att resultera i utvecklad kunskap, bättre modeller och ny litteratur inom detta viktiga område.

Ett tidigt steg i detta arbete är att samla in upplevelser och synpunkter kring kvaliteten på data och arbetet med datakvalitet i olika organisationer. Vi vore därför oerhört tacksamma om du kunde svara på några korta frågor om datakvalitet. Klicka här så kommer du till dessa frågor.

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv